Skip to content ↓

Ffocws y Cwricwlwm

Ar ddechrau tymor y Gwanwyn, dechreuodd Blwyddyn 7 ddysgu am eu Hunaniaeth a a’r hyn sy’n eu gwneud yn unigryw. 

Blwyddyn 7 / Year 7

Ar ddechrau tymor y Gwanwyn, dechreuodd Blwyddyn 7 ddysgu am eu Hunaniaeth a a’r hyn sy’n eu gwneud yn unigryw.  Rydyn ni wedi darganfod y diwylliannau gwahanol sy’n rhan o’n dosbarthiadau cofrestru amlddiwylliannol yn ogystal â’r ieithoedd gwahanol sy’n cael eu siarad o fewn ein cymuned ysgol.  Rydyn ni wedi ymchwilio a chreu ffeiliau ffeithiau am y lleoedd hyn yn Gymraeg ac rydyn ni wedi dysgu sut i ddweud, “helo” mewn ieithoedd gwahanol.

Ar ôl hanner tymor, ac fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae Blwyddyn 7 wedi bod yn dysgu am fenywod dylanwadol fel Betty Campbell, Elizabeth Andrews a Margaret Haig Thomas a’r rolau allweddol a chwaraewyd ganddynt wrth greu’r Gymru rydym yn byw ynddi heddiw.

Ymwelodd â Blwyddyn 7 Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yng Nghaerdydd i drafod a oes mwy i Gymru na glo a chennin Pedr yn unig ac i ddarganfod mwy am ein hunaniaeth a’n treftadaeth Gymreig.


At the beginning of the Spring term, Year 7 started to learn about their identity and what makes them unique.  We have explored the different cultures that make up our multi-cultural form classes as well as the different languages which are spoken within our school community.  We have researched and created fact files about these places in Welsh and have learnt how to say, “hello” in different languages.

After the half-term break, and as part of International Women’s Day, Year 7 have been learning about influential Welsh women such as Betty Campbell, Elizabeth Andrews and Margaret Haig Thomas and the pivotal roles they played in creating the Wales we live in today.

Year 7 also visited St Fagan’s National Museum of History in Cardiff to discuss if there is more to Wales than just coal and daffodils and to discover more about our Welsh identity and heritage.