Skip to content ↓

Welsh Support

Cefnogi disgyblion mewn addysg Gymraeg... 
Supporting pupils in Welsh medium education...

Fideo a blogiau yr Athro Enlli Thomas  - Y Daith i Ddwyieithrwydd
Rydym wedi bod yn ffodus o fod wedi gallu gweithio gyda'r Athro Enlli Thomas, Prifysgol Bangor i gynhyrchu fideo byr i chi ei rannu gyda rhieni. Bydd cyfres o erthyglau i gydfynd â’r fideo hwn yn ymddangos dros yr wythnosau nesa hefyd.

Video and blogs by Professor Enlli Thomas – The Bilingual Journey
We have been fortunate to have worked with Professor Enlli Thomas, Bangor University to produce a short video for you to share with parents. A series of articles will also be published to accompany this video over the coming weeks.

Llond Haf o Gymraeg
Rydym yn lansio rhaglen haf gyda syniadau o weithgareddau i rhoi haf llawn o Gymraeg i blant.
Summer full of Welsh
We’re launching a summer programme of activities to give children a summer full of Welsh. 

Canllawiau i rhieni
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw byr i rhieni gyda chamau syml ar sut i gynorthwyo defnydd eu plant o’r Gymraeg.

Guidance for parents
WG has developed a short guide for parents with simple steps on how to support their child’s use of Welsh.  

Ar y gweill
O fis Medi, rydym yn anelu at lansio Fforwm gefnogi gwaith cartref ar Facebook mewn partneriaeth gyda RhAG fel bod gan rieni le diogel i ofyn unrhyw gwestiwn yn ymwneud â gwaith cartref neu addysg cyfrwng Cymraeg yn ehangach. Bydd mwy o wybodaeth am hyn yn dilyn ar ôl yr Haf.

Work in progress
From September, we are looking to launch a new Homework Support Forum on Facebook in partnership with RhAG so that parents have a safe space to ask any question relating to homework or Welsh-medium education in general. More information will be provided after the Summer.